leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 : Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Agritec zijn bij uitsluiting van eventuele
andere algemene voorwaarden dan deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van
deze voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige
bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van
Agritec worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Agritec
ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 : Aanbiedingen / overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Agritec zijn vrijblijvend en Agritec behoudt
zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op
grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Agritec.
Agritec is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden
aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is. Indien een bestelling
niet wordt geaccepteerd, deelt Agritec dit mee binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling.

Producten welke specifiek voor de afnemer worden besteld en niet op onze site als zodanig zijn vermeld,
worden aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze produkten te
bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

Artikel 3 : Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en
af magazijn Rucphen.

Betaling dient te geschieden bij levering, rembours of per vooruitbetaling tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na factuur- of opdrachtdatum.

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden
in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand
verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Agritec
bent u een bedrag van twintig euro aan administratiekosten verschuldigd en indien Agritec
haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd,
welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaand bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid
van Agritec om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten te vorderen.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Agritec gerechtigd de uitvoering van de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling
en de uitvoering daarvan,bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te
ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Agritec.

Artikel 4 : Levering

Alle de door Agritec opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van
enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren
als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u
redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd
de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Agritec. In geval van
annulering van de opdracht door afnemer zullen, wanneer de goederen reeds naar de afnemer zijn
verstuurd en niet door hem/haar wordt afgehaald, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op
de afnemer. Indien het pakket nog niet is verzonden is de annulering van de bestelling kostenloos,
tenzij artikel 2 alinea 3  van toepassing is.

De levering van de produkten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de produkten gereed
zijn voor verzending aan u.

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige
overeenkomst aan Agritec verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de
produkten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Het eigendomsvoorbehoud
geldt zowel voor roerende als onroerende goederen.

Artikel 6 : Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beant-
woorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Agritec daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder
geval binnen drie dagen na aflevering , althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was,
schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.

Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Agritec
de keuze de desbetreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door
nieuwe produkten dan wel de factuurwaarde exclusief eventuele verzendkosten daarvan te restitueren.

Indien u een produkt om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht het
produkt binnen zeven dagen na aflevering aan Agritec te retourneren. Retourzendingen
worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het produkt en eventuele orginele verpakking
onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7 : Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen
en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in
het verkeer tussen u en Agritec, dan wel tussen Agritec en derden, voor
zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Agritec is Agritec niet
aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Agritec.

Artikel 8 : Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Agritec ingeval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen
en zulks zonder dat Agritec gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit
in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Agritec en de door haar
ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar
schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9 : Diversen

Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Agritec
in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling
komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Agritec vast te
stellen nieuwe rechtens toelaatbaar vergelijkbare bepaling.

Agritec is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van derden.

Artikel 10 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.